Försäljningsvillkor

Senast ändrad 2022-10-06

 

Köp/säljvillkor Villkoren gäller i de fall Svensk eller annan lag inte föreskriver andra regler, vilka strider mot våra villkor. Privatkonsumenter lyder under Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Företag lyder under Köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att våra egna avtal kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Åldersgräns
För att få beställa via www.escape.se måste du vara över 18år eller ha målsmans medgivande.

Priser
Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive moms, exklusive frakt. Det pris som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället, detta oavsett om priserna ändrats upp eller ner. Fraktkostnaden baseras på produkternas totala vikt och presenteras i kundvagnen.

Beställning
Beställare under 18 år skall ha målsmans tillstånd och detta före köp genomförs. Beställningar som utan medgivande görs i annan persons namn och som medför ekonomisk eller annan skada för ESCAPE DATA polisanmäls.

Betalningssätt
För privatpersoner gäller alltid kontant betalning, dvs. postförskott eller kortbetalning. Aktiebolag, stat, kommun, landsting, handelsbolag, enskild firma, ekonomisk förening samt kommanditbolag kan efter ansökan, erhålla fakturabetalning. Val av betalningssätt sker i “Kassan”. Fraktkostnad tillkommer på samtliga order. Order vilken redan är fakturerad kan inte i efterhand omfaktureras i annat namn oavsett om det gäller privatperson eller företag.

Leveranser
Alla leveranser sker normalt med svenska Posten och utförs i enlighet med deras gällande regler för respektive fraktsätt. Fraktkostnaden presenteras i “Kassan” i samband med beställning. Information gällande regler för respektive fraktsätt finner ni via www.posten.se. Det är köparens ansvar att adresser som angivits vid beställning äger sin riktighet. Det åligger kunden att, inom skälig tid från avsändandet, följa upp och hämta ut beställda produkter. Skälig tid kan variera mellan 10-20 dagar beroende på fraktsätt. ESCAPE DATA förbehåller sig rätten att neka leveransen av samtliga produkter med anledning av exempelvis kraftiga prissvängningar, oförutsedd lagersituation, ogynnsam konkurrenssituation etc.

Leveranstider
Lagerförda produkter packas och avsänds normalt samma eller nästkommande arbetsdag. Normal leveranstid är ca 2-4 arbetsdagar från Order. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Förändringar
Förändringar av order är möjliga så länge ordern inte gått till packning, dvs. status “Packas”. Avbeställning av order med status “Väntande” är möjlig utan kostnad för kund. Status “Packas” eller “Levererad” innebär att ordern inte längre går att avboka. Du som kund är i de fall avbokning inte skett i tid, skyldig att motta försändelsen, och kan sedan i tillämpliga fall använda “Ångerrätten”. Avbeställning av beställningsvara, vilken köpts in speciellt för kundens räkning är inte möjlig.

Garantier
Garanti ges av producenten, distributören eller försäljaren och gäller alla fel på produkten som inte är uppkomna av användaren genom oaktsamhet eller med vilje. Samtliga produkter i vårt sortiment omfattas av minst ett (1) års garanti om inget annat anges, med undantag för plomberad programvara, förbrukningsartiklar (t.ex. bläckpatroner) samt vissa typer av komponenter såsom fläktar. I de fall en tillverkare/leverantör tillhandahåller längre garantitid än ett år omfattas givetvis produkten av denna garantitid. Vissa leverantörer tillhandahåller egen serviceorganisation gällande garantiärenden.

Reklamationer
Konsumentköplagen föreskriver 3 (gäller köp gjorda efter 1 april 2005, tidigare 2 år.) års reklamationsrätt för privatpersoner, oavsett vilken garantitid som gäller på en produkt. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vid reklamation efter det att garantitiden utgått skall köparen kunna påvisa att det uppkomna felet fanns på produkten redan vid leveranstillfället.

Returer
Alla returer till ESCAPE DATA måste ovillkorligen vara märkta med erhållet RMA-nummer. Kunden ansvarar för att produkten emballeras på ett korrekt och riktigt sätt. Produkter vilka levereras från oss i ESD-emballage (antistatskyddat) skall även returneras till oss i ESD-emballage. Vidare skall produkten insändas i stötskyddande emballage, vilket normalt innebär ytterlåda fylld med stötdämpande material vari produkten placeras. Vadderade kuvert är normalt inte att anse som stötskyddande emballage. PC skall återsändas i det emballage vilken produkten var förpackad i vid leverans ifrån ESCAPE DATA, eller emballage med motsvarande funktionalitet. Kund ombesörjer och betalar returfrakten i samband med returer. Vid garantiärenden står ESCAPE DATA frakten tillbaka till kunden. Returer gällande garanti, eller reklamation, där produkten inte är behäftad med garantifel eller där otillräcklig felbeskrivning inte medföljt kommer att återsändas till kunden och en avgift på 240:- exkl. moms (300:- inkl. moms) kommer att utgå. Detta för att täcka våra kostnader för felsökning och hantering. Kostnaden för frakt tillkommer. Retur vilken insänds utan RMA-nummer kommer att returneras utan åtgärd. Även försändelser mot postförskott eller som kräver avhämtning kommer att lämnas utan åtgärd. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt produkt med likvärdig eller bättre i de fall identisk produkt inte finns. Observera att erhållande av RMA-nummer inte är att likställa med godkänt returärende. Vid retur av lagringsmedia eller produkt innehållande lagringsmedia, kan inte ESCAPE DATA ställas till ansvar för ev. förlust av, på mediet sparad, information.

Ångerrätt (Gäller endast privatpersoner)
Privatpersoner har i enlighet med Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från den dag man mottog produkten eller en väsentlig del av den. Produkten måste återsändas i “väsentligt oförändrat” skick. Detta gäller även produktens eventuella emballage och programvaror. Produkten får naturligtvis inte ha varit använd om ångrat köp ska medges. Vid köp av en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. I de fall en tjänst, efter överenskommelse med kunden, påbörjas inom tiden för ångerrätten mister kunden rätten att åberopa denna lag. Ex. om kunden konfigurerar en egen PC enl. komponentval Datorsystem, är produktionen att likställa med tjänst, vilken påbörjas så fort samtliga valda delar finns i lager. I samband med att kunden slutför sin PC-byggarorder godkänner han/hon att vi påbörjat tjänsten snarast möjligt och kan därför inte åberopa ångerrätten på detta köp, dvs. PC-n. Återsändande av en produkt vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad. Återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst medges ej. Produkten skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. Ångrat köp kan i vissa fall medges även om kriterierna i lagen inte uppfylls. I dessa fall står köparen för samtliga fraktkostnader. Återbetalning motsvarar normalt 50-80 % av produktens värde. Återbetalning av ångrade köp skall vara utfört inom 30 dagar från den dag då vi mottagit produkten.

Ej uthämtade försändelser
I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt, tur och retur, samt postförskottsavgift och en administrativ avgift på f.n. 160 kr exkl. moms. Om du inte hämtar ut din PC som du har beställt eller inte returnerar den i enlighet med lagen kommer kostnader påfölja. Detta är kostnader som uppstår i samband med produktion, installation, testning, re-engineering och ligger mellan 1500:- till 2500:- SEK inkl moms.

Support
ESCAPE DATA tillhandahåller teknisk support. Teknisk support omfattar hjälp vid felsökning, samt allmän produktinformation och rådgivning före köp. För djupare teknisk support äger vi oss rätten att hänvisa kunden till respektive tillverkares supporttjänst. I de fall ett antal produkter köps utan montering omfattar supporten endast teknisk information per enskild produkt och inte på det slutgiltiga systemet. Supporten gäller alltså inte t ex inkompatibilitet mellan komponenter såvida kunden inte beställt produkterna inkl. montering.

Skadade försändelser.
Om en produkt/försändelse skadats i transporten skall detta snarast anmälas till Posten, normalt via utlämningsstället. Vid utvändigt synliga skador skall detta anmälas vid mottagandet, dolda skador skall reklameras inom 5 dagar från mottagandet. Underlåtelse att anmäla transportskada inom denna tid förverkar reklamationsrätten på produkten, då det inte i efterhand kan bevisas hur skada uppstått.

Informationsförlust
ESCAPE DATA kan inte hållas ansvariga vid förlust av lagrad information eller programvara. Det är kundens skyldighet att ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning sker. Vid retur av lagringsmedia eller produkt innehållande lagringsmedia, kan inte ESCAPE DATA ställas till ansvar för ev. förlust av, på mediet sparad, information.

Tryckfel etc.
Vi reserverar oss för skrivfel, fel i information samt för fel i varuspecifikationer. Alla bilder är att se som illustrativa och behöver inte återge produktens exakta utseende och beskaffenhet.

Tvist
Tvister där köparen är privatperson har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan företag avgöres som regel i domstol.

Force majeure
Skulle ESCAPE DATA vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är ESCAPE DATA fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

Förändring av försäljningsvillkor
ESCAPE DATA förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor. .